Rozsudek ESLP ve věci Lyapin proti Ruské federaci ze dne 24.7.2014, číslo 46956/09

Státní občan Ruské federace, pan Sergej Vladimírovič Lyapin, podal dne 27.8.2009 k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku stížnost na základě znění článku 34 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatel byl v této stížnosti zastoupen Výborem proti mučení (Committee against Torture), který je mezinárodní nevládní organizací se sídle v Nižním Novgorodu (Nižnij Novgorod).

 

Stěžovatel byl 25. dubna 2008 zadržen ve městě Iljinogorsk jako podezřelý z krádeží v místních garážích a příslušníky policejního oddělení odveden na místní policejní stanici. Protože se stěžovatel policii bránil, byl odveden v poutech za použití fyzického násilí. Stěžovatel následné jednání ze strany příslušníků policie popisuje tak, že byl nejdříve jedním z policistů vyslechnut a po příchodu jiného policisty odveden do jedné z kanceláří, kde byl spoután provazem. Stěžovatel popisuje, že seděl s překříženýma nohama na zemi, přičemž hlavu byl nucen mít mezi koleny a ruce byly svázané za zády, zatímco mu policista tlačil na záda a nohy. Po hodině byl stěžovatel umístěn do vyšetřovací cely. Po deseti minutách přišel další policista, který stěžovatele odvedl zpátky do kanceláře, kde bylo se stěžovatelem zacházeno stejným způsobem. Mimoto byl podroben elektrošokům, když druhý policista přinesl krabičku s elektricky nabytými dráty, které byly na konci obnažené. Policista přiložil obnažené dráty k malíčkům stěžovatele, a zatímco policista točil kličkou umístěnou na krabičce, proudil do stěžovatele elektrický proud. Následně policisté polili ruce stěžovatele vodou, což vedlo ke zvýšení intenzity elektrošoků a vážnému poranění rukou. Stěžovatel nedokáže určit, jak dlouho popsané mučení trvalo, neboť ztratil několikrát vědomí. Kolem půl osmé ráno byl stěžovatel umístěn zpět do vyšetřovací cely. Policista, který byl ve službě, stěžovateli dovolil navštívit toalety, kde si stěžovatel mohl opláchnout odulé ruce studenou vodou. Nicméně byl pak umístěn zpět do cely, ve které zůstal několik hodin. Poté byl odveden zpět do kanceláře, kde na něj čekalo šest policistů, kteří stěžovatele začali ohledně krádeží vyslýchat. Během výslechu byl stěžovatel jedním z  policistů udeřen pěstí do hrudi, což mu způsobilo zlomeninu žeber a v pravidelných intervalech políčkován do týlu. Když už stěžovatel nemohl vzdorovat nelidskému zacházení ze strany policie, popsal krádeže předmětného majetku z garáží tak, jak po něm policisté chtěli. Jeho výpověď byla následně zaprotokolována jako výpověď z místa činu, což stěžovatel stvrdil svým podpisem. Obvodní soud následně shledal stěžovatele vinným a odsoudil ho k pěti dnům správní vazby. Dne 26. dubna 2008 byla na vyžádání stěžovatele zavolána ambulance. Stěžoval si na bolest levé části hrudníku při dýchání, bolest v krku a bolest hlavy a lékaři oznámil, že byl podroben kopání a bytí. Lékař diagnostikoval zlomeninu žeber, odřeniny obličeje a zad, zvýšený krevní tlak. Stěžovatel byl okamžitě převezen jednotkou první pomoci na traumatologické oddělení.

Stěžovatel namítal porušení článku 13 (Právo na účinné opravné prostředky) ve spojení s článkem 3 (Zákaz mučení) Úmluvy, když byl během svého pobytu ve vazební věznici mučen a podroben nelidskému zacházení, načež jeho následná stížnost na takové zacházení nebyla řádně a účinně prošetřena, což mělo za následek nemožnost trestního stíhání příslušníků policie a stěžovatel nebyl označen jako oběť.

Soudní dvůr stížnosti pro porušení článku 3 Úmluvy vyhověl v celém jejím rozsahu, nicméně nepovažoval za důležité zkoumat porušení článku 3 v návaznosti na článek 13 Úmluvy.

V originále dostupné celé znění na

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57603#{"fulltext":["lyapin"],"itemid":["001-145731"]}