Stanovisko generálního advokáta Niila Jääskinena ve věci spojených věcí C-400/13 a C-408/13

V řízeních je shodně sporná otázka příslušnosti soudu pro vymáhání nároku dlužného výživného.

Okresní soud v Düsseldorfu (Amtsgericht Düsseldorf) a Okresní soud v Karlsruhe (Amtsgericht Karlsruhe) položily proto shodnou otázku, která se týká výkladu nařízení Rady Evropského společenství č. 4/2009 ze dne 18.12.2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (v této věci ustanovení čl. 3 písm. a) a b)), které bylo v německém právu provedeno zákonem ze dne 23.5.2011 o vymáhání pohledávek výživného ve vztazích s cizími státy (Auslandsunterhaltungsgesetz - AUG, v této věci aplikace čl. 28 odst.1). ESD byla položena otázka, zda jednotlivá ustanovení nejsou ve vzájemném rozporu.

 

Úkolem ESD je tak zodpovědět otázku, zda znění článku 3 písm. a) a b) nařízení č.4/2009 „příslušnost soudů členských států je buď soud místa, v němž má odpůrce místo trvalého pobytu či soud místa, v němž má oprávněný místo trvalého pobytu“. Čl. 28 odst. 1AUG oproti tomu uvádí, že „pokud nemá účastník řízení místo obvyklého pobytu v tuzemsku, je k rozhodování o návrzích ve věcech vyživovací povinnosti v případech stanovených v čl. 3 písm. a) a b) nařízení č. 4/2009 příslušný okresní soud (Amtsgericht) v místě sídla soudu krajského (Oberlandesgericht), v jehož obvodu má navrhovatel nebo oprávněný obvyklé místo pobytu.“

ESD předně poznamenal, že ačkoli se nařízení č. 4/2009 používá od 18.6.2011, ještě příležitost se k výkladu jeho ustanovení vyjádřit a zasadit tak znění nařízení 4/2009 do kontextu judikatury ESD.

Advokát Niila Jääskinen po gramatickém, teleologickém i systematickém výkladu uvedené problematiky ESD navrhl, aby v rámci řešení problematiky přeshraničních sporů týkající se slučitelnosti uvedených ustanovení považovala čl. 28 odst. 1 AUG za neslučitelný s článkem 3 písm. b) nařízení č. 4/2009 s odůvodněním, že v případě přeshraničních situací může vést ustanovení čl. 28 odst. 1 AUG k přenosu místní příslušnosti ve prospěch jiného (případně i cizozemského soudu, což by bylo ve výsledku neefektivní co do rychlosti a nákladů řízení) soudu, než by byl soud příslušný pro místo pobytu účastníka řízení.

Celé znění na
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=157397&doclang=CS