Nález Ústavního soudu ČR z 27.5.2014

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27.5.2014, spisová značka IV. ÚS 2403/13

Stěžovatelka - Alžběta Pezoldová se domáhala ústavní stížností zrušení usnesení obvodního soudu pro porušení práva na soudní ochranu ve smyslu článku 36 odstavce 1 Listiny.

Stěžovatelka v průběhu řízení ve věci přiznání nemovitostí do vlastnictví změnila právního zástupce. Po konzultaci s ním doplnila již podanou žalobu na určení vlastnictví nemovitostí, ve které upřesnila obsah znění žalobního návrhu a odstranila jeho nesprávnosti. Takové podání bylo dle stěžovatelky doplněním žaloby. Obvodní soud však toto podání kvalifikoval jako návrh na změnu žaloby a jako takový ho odmítl, aniž by své rozhodnutí odůvodnil a zároveň nepřipustil možnost podání opravného prostředku. Stěžovatelka se ve své argumentaci odvolávala na judikaturu Nejvyššího soudu ČR, která upřesnění předmětu žaloby či odstranění nesprávnosti petitu nepovažuje za změnu žaloby. Zde má naopak soud vyzvat účastníka k doplnění či opravě podání.

Stěžovatelka namítala porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu článku 36 odstavec 1 Listiny z důvodu vyloučení řádného opravného prostředku proti napadnutému rozhodnutí, porušení práva na dostatečné odůvodnění, jakož i porušení zákazu svévolného rozhodování soudu.

Ústavní soud shledal stížnost důvodnou s ohledem na to, že proti rozhodnutí prvostupňového soudu není přípustné odvolání a jediným prostředkem obrany je tak ústavní stížnost. Ústavní soud rozhodl, že absence odůvodnění rozhodnutí obecného soudu o nepřipuštění změny žaloby odňala stěžovatelce prostředek ochrany proti možné svévoli soudu a učinila takové rozhodnutí nepřezkoumatelným, čímž obvodní soud porušil článek 36 odstavec 1 Listiny.

Ústavní soud tak napadené rozhodnutí Obvodního soudu zrušil.

Celé znění na
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=84353&pos=300&cnt=23047&typ=result