Rozsudek Evropského soudního dvora z 3.7.2014

Rozsudek soudního dvora (pátého senátu) ze dne 3.7.2014 o předběžné otázce ve spojení věcí Kamino International Logistic BV (C-129/19) a Datema Hellman Worldwide Logistics BV (C-130/13) proti Staatssecretaris van Financiën

 

Rozsudek soudního dvora (pátého senátu) ze dne 3.7.2014 o předběžné otázce ve spojení věcí Kamino International Logistic BV (C-129/19) a Datema Hellman Worldwide Logistics BV (C-130/13) proti Staatssecretaris van Financiën

Řízení byla pro shodný obsah spojena.

Obě společnosti vydaly v letech 2002 a 2003 jménem stejného celního podniku celní prohlášení o dovozu zboží, z něhož zaplatili clo na základě sazby ve výši 4,7 %. Daňový inspektor následně konstatoval, že na tento druh zboží se má vztahovat sazba ve výši 12,2 %, čímž společnostem vnikl celní nedoplatek. Aniž by poskytl společnostem možnost se vyjádřit, vydal celní výměr.

Společnosti se bránily proti výměru odvoláním k daňovému inspektorovi, které bylo zamítnuto. Dále se proti zamítnutí neúspěšně bránily žalobou k okresnímu soudu (Rechtbank te Haarlem), odvoláním k oblastnímu odvolacímu soudu (Gerechtshof te Amsterdam) a následně kasační stížností k nejvyššímu soudu (Hoge Raad der Nederlanden). Nejvyšší soud uznal, že byla porušena zásada práva na obhajobu, když společnosti neměly prostor pro vyjádření ohledně vyměření výše celního nedoplatku. Na druhou stranu uvedl, že ani celní kodex, ani vnitrostátní právní předpisy nezakládají povinnost daňovému inspektorovi možnost k vyjádření umožnit.

Na základě těchto pochybností se nejvyšší soud rozhodl přerušit řízení a položit předběžnou otázku ESD. Otázky zněly následovně:

Otázka:
Je možné právní zásadu EU „dodržování práva na obhajobu správními orgány“ použít před vnitrostátním soudem přímo?

Odpověď:
Ano.
Právní zásada unijního práva „dodržování práva na obhajobu správními orgány“ musí být přímo odvolatelná u vnitrostátních soudů a je tomu tak v případech, kdy vnitrostátní správní orgány přijímají rozhodnutí v rámci unijního práva. Dodateční výběr dovozního cla, k uhrazení prostřednictvím celního výměru, spadá do unijního práva.

Otázka:
Pokud ano, je porušena, i když osoba, o jejíchž právech se rozhoduje, správním orgánem vyslechnuta, ačkoli má tuto možnost při dalším stádiu správního řízení, tedy odvolání, které předchází podání žaloby k vnitrostátnímu soudu?

Odpověď:
Ano, pokud není odložen výkon až do přípravné nápravy.
Právo na obhajobu je porušeno v případě, kdy není adresát před vyměřením celního výměru vyslechnut, ačkoli je výslech umožněn v další instanci, a zároveň není odložena povinnost uhradit vyměřenou částku do té doby, než je výslech uskutečněn.

Otázka:
Pokud ano, musejí být právní důsledky porušení této zásady vymezeny vnitrostátním právem?
- V případě, že nemusejí, jaké okolnosti při určování právních důsledků může vnitrostátní soud zohlednit?
- Může vnitrostátní soud zohlednit možnost jiného výsledku v případě, že by tato právní zásada porušena nebyla?

Odpověď:
Ano, pokud je obsah vnitrostátního práva shodný s obsahem práva unijního.
- Ano.
Vnitrostátní soud je povinen zajistit plnou účinnost práva EU. Vnitrostátní soud takovou okolnost může zohlednit pouze v případě, kdy by řízení mohlo bez vady dospět k jinému výsledku.

Celé znění na
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154531&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=100547#Footnote*