Rozsudek ESLP z 17.7.2014

Rozsudek ve věci Svinarenko a Slyadněv proti Ruské federaci ze dne 17.7.2014, číslo 32541/08 a 43441/08

Dva státní občané Ruské federace, pan Alexandr Sergejevič Svinarenko a pan Valentin Alexejevič Slyadněv podali dne 5.5.2008 a 2.7.2008 k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku stížnost na základě znění článku 34 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatelé namítali porušení článků 3 Úmluvy, kdy byli podrobeni ponižujícímu zacházení, když byli nuceni být během soudního jednání v soudní síni uzavřeni v „kovové kleci“. K problematice tohoto způsobu předvedení před soud se vyjádřil na příklad i Mezinárodní trestní tribunál ( International criminal tribunals), který uložení opatření takového typu, restrikcí, považoval za přípustný pouze v případě chování obžalovaného narušujícího soudní řízení. Amnesty international kladla ve svém vyjádření důraz na presumpci neviny s tím, že umístění obžalovaného do kovové klece vinu předpokládá.

Stejně tak namítali porušení článku 6 Úmluvy odstavce 1, a to kvůli porušení práva na projednání věci bez zbytečných průtahů, když v případě prvního stěžovatele trvalo soudům rozhodnutí ve druhé instanci 6 let a 10 měsíců a v případě druhého stěžovatele 6 let a 6 měsíců.

Velký senát stížnosti pro porušení článku 3 Úmluvy a článku 6 odstavce 1 Úmluvy vyhověl. Kovová klec, běžná praxe u ruských soudů, ve které bývá obviněný předveden před soud, porušuje dle tohoto rozsudku lidskou důstojnost.

V rámci odškodnění rozhodl, že
a) Polsko stěžovateli vyplatí do 3 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozsudku na základě znění odstavce 2 článku 44 Úmluvy následující částky: i) Odškodnění 10.000 EUR spolu s DPH za psychickou (nemajetkovou) újmu pro každého stěžovatele ii) Odškodnění 2.000 EUR spolu s DPH na pokrytí všech výdajů a nákladů spojených s řízením pouze pro prvního stěžovatele a odškodnění 4.000 EUR spolu s DPH pro druhého stěžovatele na pokrytí všech výdajů a nákladů spojených s řízením
b) Po v případě nedodržení lhůty pro zaplacení budou výše zmíněné částky navýšeny o úroky na základě aktuální kurzu Evropské centrální banky s přičtením 3 procentních bodů

V originále dostupné celé znění na http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"article":["6"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-145817"]}