Rozsudek ESLP z 8.7.2014

Rozsudek ve věci Benkő a Soósné Benkő proti Maďarsku dne 8.7.2014, číslo 17596/12

Maďarská státní občanka, paní Soósné Benkő podala dne 5.5.2012 k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku stížnost na základě znění článku 34 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatelka namítala porušení článku 6 odstavce 1 Úmluvy, když doba řízení před maďarskými soudy od podání žaloby do rozhodnutí ve věci, navíc usnesení o přerušení řízení, trvala více než devět.

Případ je specifický v tom, že stěžovatelka v den podání stížnosti k ESLP zemřela. Soud tedy kromě samotného porušení článku Úmluvy řešil v tomto rozsudku i postoupení věcné legitimace na potomky stěžovatelky. Soud konstatoval, že stěžovatelka zemřela v den, který je pokládán za den první komunikace se soudem. Za ten je dle ustálené praxe soudu považován den, který následuje po doručení stížnosti. Soud tedy rozhodl, že stěžovatelka byla v den podání stížnosti naživu a tento fakt je důležitý pro rozhodnutí ve věci. Na přání potomků stěžovatelky se v řízení pokračovalo a i potomci stěžovatelky byli dále označováni jako stěžovatelé.

Soud porušení článku 6 odstavce 1 Úmluvy uznal z důvodu porušení práva na projednání věci bez zbytečných průtahů.

V rámci odškodnění rozhodl, že
a) Maďarsko potomkům stěžovatelky vyplatí do 3 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozsudku na základě znění článku 44 odstavce 2 Úmluvy částku 4.000 EUR spolu s DPH za psychickou (nemajetkovou) újmu pro každého stěžovatele
b) Po v případě nedodržení lhůty pro zaplacení budou výše zmíněné částky navýšeny o úroky na základě aktuální kurzu Evropské centrální banky s přičtením 3 procentních bodů

V originále dostupné celé znění na http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"article":["6"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-145347"]}