Rozsudek ESLP z 22.7.2014

Rozsudek ve věci Cornea proti Moldavské republice dne 22.7.2014, číslo 22735/07

Moldavský státní občan, pan Georghe Cornea podal dne .5.2007 k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku stížnost na základě znění článku 34 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatel namítal porušení článku 6 odstavce 1 Úmluvy, konkrétně porušení jeho práva v přístupu k soudu, když mu nebylo umožněno účastnit se civilního řízení, ve kterém byla porušena jeho práva.

Stěžovatel byl vedoucím úseku pečující o pacienty ženského pohlaví na psychiatrické klinice. V roce 2003 byl ředitel kliniky ze své pozice suspendován kvůli jeho prověřování v souvislosti s podezření na spáchání trestného činu a stěžovatelem dočasně nahrazen. Na místo stěžovatele nastoupil Lékař. Po návratu ředitele nemocnice mělo dojít k původnímu obsazení pozic. Lékař, který v pozici zastupoval stěžovatele, se měl vrátit na své původní místo řadového lékaře, proti čemuž se bránil u soudu podáním žaloby. Soud se žalobou zabýval, aniž by do projednávání věci zapojil stěžovatele a rozhodl o nároku Lékaře na pozici vedoucího úseku pečujícího o pacienty ženského pohlaví. Stěžovatel se o řízení dozvěděl až po jeho skončení a proti rozsudku se odvolal. Odvolací soud nárok stěžovatele na jeho účast u soudu prvního stupně neuznal, stejně tak soud dovolací.

Soud ve svém rozsudku uznal porušení článku 6 odstavce 1 Úmluvy.

V rámci odškodnění rozhodl, že
a) Moldavská republika stěžovateli vyplatí do 3 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozsudku na základě znění článku 44 odstavce 2 Úmluvy částku 1.800 EUR spolu s DPH za psychickou (nemajetkovou) újmu pro každého stěžovatele
b) Po v případě nedodržení lhůty pro zaplacení budou výše zmíněné částky navýšeny o úroky na základě aktuální kurzu Evropské centrální banky s přičtením 3 procentních bodů

V originále dostupné na http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"article":["6"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-145807"]}