Nález Ústavního soudu ČR z 24.6.2014

Stěžovatel – Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se podáním ústavní stížnosti ze dne 21.5.2013 se domáhal zrušení rozhodnutí exekučního soudu a Městského soudu v Praze pro porušení práva na soudní ochranu ve smyslu článku 36 odstavce 1 Listiny.

Stěžovatel nevyhověl výzvě exekučního soudu k vydání spisu, v jehož věci rozhodoval jako rozhodčí soud. Stěžovatel se odvolal na povinnost mlčenlivosti, kterou je při rozhodčím řízení vázán a dodal, že spis exekučnímu soudu poskytne pouze v případě, kdy bude v souladu se zákonem zproštěn mlčenlivosti. Exekuční soud uložil stěžovateli pořádkovou pokutu ve výši 50.000,- Kč.

Stěžovatel se proti tomuto usnesení odvolal k Městskému soudu v Praze. Ten rozhodnutí exekučního soudu potvrdil a snížil výši pokuty na polovinu. Zároveň řekl, že rozhodčí soud není orgánem moci veřejné a pravomoc k rozhodování má pouze propůjčenou, s čímž spojuje určitá omezení – v tomto případě povinnost poskytovat obecným soudům součinnost. Podle odvolacího soudu je tak rozhodčí soud obecně zbaven povinnosti mlčenlivosti vůči obecným soudům a stěžovatel měl povinnost spis předložit.

Stěžovatel primárně namítal rozpor s platnou právní úpravou znění §124 občanského soudního řádu, který zdůrazňuje povinnost mlčenlivosti ohledně utajovaných informací v průběhu dokazování a zároveň zakotvuje nutnost zbavit povinnosti mlčenlivosti, aby byl výslech možný. Stěžovatel dále namítal, že ani exekuční, ani odvolací soud své rozhodnutí řádně neodůvodnil, když se dostatečně nevypořádal s bodem zachovávání mlčenlivosti.

Ústavní soud došel k závěru, že §124 občanského soudního řádu není v tomto případě použitelný a postupem obecných soudů a uložení pořádkové pokuty souhlasil. Rozhodl, že mlčenlivost rozhodce je v exekučním řízení prolomena pouze ve vztahu k těm listinám, bez jejich předložení by exekuční soud nemohl přezkoumat naplnění podmínek pro nařízení exekuce. Nicméně nemohl opomenout porušení práva na spravedlivý proces, a to konkrétně práva na řádné odůvodnění.

Ústavní soud konečně rozhodl, že pokud obecné soudy stěžovateli řádně neosvětlily, z jakého důvodu trvají na vydání předmětného spisu i bez zproštění mlčenlivosti, pak by nebylo spravedlivé setrvávat ani na uložení pořádkové pokuty. Stěžovateli bylo přiznáno porušení jeho práva na spravedlivý proces a rozhodnutí odvolacího soudu zrušil.

Celé znění na
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=84538&pos=126&cnt=23047&typ=result